Preglednik Registra onečišćavanja okoliša (ROO)

Nastavi dalje

Preglednik Registra onečišćavanja okoliša (ROO) namijenjen je pretrazi podataka baze ROO. U bazu ROO, sukladno odredbama Pravilnika o ROO (NN 35/08 i NN 87/15), prikupljaju se podaci o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, skupljenom i obrađenom otpadu.

Ovo je jedinstveni Preglednik koji omogućuje izravan i besplatan pristup podacima baze ROO, što doprinosi transparentnosti sustava ROO koji se može koristiti kao izvor podataka za razne analize te kao osnova za donošenje odluka o pitanjima zaštite okoliša i zaštite zdravlja ljudi.

Podaci koji se nalaze u Pregledniku povlače se iz verificiranih obrazaca za pojedina tematska područja. Ukoliko nije verificiran opći obrazac podaci iz tematskog obrasca neće se nalaziti u Pregledniku.

Prije korištenja Preglednika ROO, skrećemo Vam pažnju da podaci za zadnju izvještajnu godinu mogu biti nepotpuni te se mogu značajno razlikovati ovisno o datumu povlačenja podataka. Razlog tome je ciklus dostave i verifikacije podataka u bazi ROO koji započinje 1. siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu, prijavom obveznika. Nakon prijave, slijedi provjera kvalitete dostavljenih podataka od strane nadležnih tijela u suradnji s nadležnom inspekcijom koju koordinira Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP). Sukladno navedenoj dinamici, podaci Preglednika ROO ažuriraju se jednom tjedno povlačenjem verificiranih podataka iz baze.

Službeni podaci ROO za proteklu kalendarsku godinu objavljuju se u Izvješću o podacima iz ROO koje izrađuje HAOP do 01. prosinca tekuće godine i objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Prilikom izrade Izvješća baza ROO se zaključava, tako da i podaci u Pregledniku ROO nisu više podložni izmjenama, osim iznimno uslijed primijećene nesukladnosti u prijavi ROO.

Slijedom gore navedenog, pretraživanje podataka za zadnju izvještajnu godinu Preglednika ROO, preporuča se nakon 15. listopada tekuće godine budući su podaci tada stabilni i cjeloviti.

S ciljem realizacije što bolje učinkovitosti Preglednika ROO, molimo Vas da zapažanja, prijedloge i primjedbe šaljete na roo@haop.hr i info@haop.hr

*Za korištenje pune funkcionalnosti Preglednika ROO potrebno je koristiti jedan od sljedećih Internet preglednika: Mozilla Firefox (minimalno verzija 16), Chrome (minimalno verzija 26), Internet Explorer (minimalno verzija 8, preporučeno barem 9)