Preglednik Registra onečišćavanja okoliša (ROO)

Nastavi dalje

Preglednik Registra onečišćavanja okoliša (ROO) namijenjen je pretrazi podataka baze ROO. U bazu ROO, sukladno odredbama Pravilnika o ROO (NN 35/08), prikupljaju se podaci o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, skupljenom i obrađenom otpadu.

Ovo je jedinstveni Preglednik koji omogućuje izravan i besplatan pristup podacima baze ROO, što doprinosi transparentnosti sustava ROO koji se može koristiti kao izvor podataka za razne analize te kao osnova za donošenje odluka o pitanjima zaštite okoliša i zaštite zdravlja ljudi.

Podaci koji se nalaze u Pregledniku povlače se iz verificiranih tematskih obrazaca za pojedina tematska područja uz uvjet da je verificiran opći, PI-2 obrazac. Ukoliko nije verificiran opći obrazac podaci iz tematskog obrasca neće se nalaziti u Pregledniku.

Prije korištenja Preglednika ROO, skrećemo Vam pažnju da podaci za zadnju izvještajnu godinu mogu biti nepotpuni te se mogu značajno razlikovati ovisno o datumu povlačenja podataka. Razlog tome je ciklus dostave i verifikacije podataka u bazi ROO koji započinje 1. siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu, prijavom obveznika dostave podataka. Nakon prijave slijedi provjera kvalitete dostavljenih podataka od strane nadležnih tijela u suradnji s nadležnom inspekcijom koju koordinira Agencija za zaštitu okoliša. Sukladno navedenoj dinamici, podaci Preglednika ROO ažuriraju se jednom tjedno povlačenjem podataka iz verificiranih obrazaca iz baze ROO.

Službeni podaci ROO za proteklu kalendarsku godinu objavljuju se u Izvješću o podacima iz ROO koje izrađuje Agencija za zaštitu okoliša do 15. prosinca tekuće godine i objavljuje na svojoj Internet stranici (link: http://www.azo.hr/IzvjescaROO01). Prilikom izrade Izvješća baza ROO se zaključava, tako da i podaci u Pregledniku ROO nisu više podložni izmjenama, osim iznimno uslijed primijećene nesukladnosti u prijavi ROO.

Slijedom gore navedenog, pretraživanje podataka za zadnju izvještajnu godinu Preglednika ROO, preporuča se nakon 15. listopada tekuće godine budući su podaci tada stabilni i cjeloviti.

S ciljem realizacije što bolje učinkovitosti Preglednika ROO, molimo Vas da zapažanja, prijedloge i primjedbe šaljete na roo@azo.hr i info@azo.hr.

*Za korištenje pune funkcionalnosti Preglednika ROO potrebno je koristiti jedan od sljedećih Internet preglednika: Mozilla Firefox (minimalno verzija 16), Chrome (minimalno verzija 26), Internet Explorer (minimalno verzija 8, preporučeno barem 9)