PRTR - Djelatnosti
Šifra djelatnostiEPRTR djelatnost
1Energetika
1.(a)Rafinerije mineralnih ulja i plina
1.(b)Postrojenja za uplinjavanje i ukapljivanje
1.(c)Termoelektrane i druga postrojenja za loženje
1.(d)Koksne peći
1.(e)Postrojenja za obradu ugljena
1.(f)Postrojenja za proizvodnju ugljenih proizvoda i krutog bezdimnog goriva
2Proizvodnja i prerada metala
2.(a)Postrojenja za pečenje ili sinteriranje rudače (uključujući sulfidnu rudaču)
2.(b)Postrojenja za proizvodnju sirovoga željeza ili čelika (primarno ili sekundarno taljenje), uključujući neprekidno lijevanje
2.(c)Postrojenja za preradu neobojenih metala:
2.(c).(i)postrojenja za vruće valjanje
2.(c).(ii)kovačnice s čekićima
2.(c).(iii)nanošenje zaštitne prevlake od taljenoga metala
2.(d)Ljevaonice neobojenih metala
2.(e)Postrojenja:
2.(e).(i)za proizvodnju neprerađenih obojenih metala iz metalnih rudača, koncentrata ili sekundarnih sirovina putem metalurškog, kemijskog ili elektrolitskog procesa
2.(e).(ii)za topljenje, uključujući legiranje, obojenih metala, uključujući obnovljene proizvode (rafiniranje, lijevanje itd.)
2.(f)Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala, u kojima se koristi elektrolitski ili kemijski proces
3Industrija minerala
3.(a)Podzemni rudnici i srodni postupci
3.(b)Površinski kopovi
3.(c)Postrojenja za proizvodnju:
3.(c).(i)cementnog klinkera u rotacijskim pećima
3.(c).(ii)vapna u rotacijskim pećima
3.(c).(iii)cementnog klinkera ili vapna u drugim pećima
3.(d)Postrojenja za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta
3.(e)Postrojenja za proizvodnju stakla uključujući staklena vlakna
3.(f)Postrojenja za taljenje mineralnih tvari uključujući proizvodnju mineralnih vlakana
3.(g)Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, naročito crijepova, opeke, vatrostalne opeke, keramičkih pločica, fine keramike ili porculana
4Kemijska industrija
4.(a)Kemijska postrojenja za industrijsku proizvodnju osnovnih organskih kemikalija, kao što su:
4.(a).(i)jednostavni ugljikovodici (lančani ili ciklički, zasićeni ili nezasićeni, alifatski ili aromatski)
4.(a).(x)bojila i pigmenti
4.(a).(xi)površinski aktivna sredstva i tvari
4.(a).(ii)ugljikovodici koji sadrže kisik, kao što su alkoholi, aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline, esteri, acetati, eteri, peroksidi, epoksidne smole
4.(a).(iii)sulfurirani ugljikovodici
4.(a).(iv)ugljikovodici koji sadrže dušik, kao što su amini, amidi, nitrozo spojevi, nitro spojevi ili nitratni spojevi, nitrili, cijanati, izocijanati
4.(a).(v)ugljikovodici koji sadrže fosfor
4.(a).(vi)halogenirani ugljikovodici
4.(a).(vii)organometalni spojevi
4.(a).(viii)osnovni plastični materijali (polimeri, sintetska vlakna i celulozna vlakna)
4.(a).(ix)sintetske gume (elastomeri)
4.(b)Postrojenja za industrijsku proizvodnju osnovnih anorganskih kemikalija, kao što su:
4.(b).(i)plinovi kao što su amonijak, klor ili klorovodik, fluor ili fluorovodik, ugljikovi oksidi, sumporni spojevi, dušikovi oksidi, vodik, sumporni dioksid, karbonilklorid
4.(b).(ii)kiseline kao što su kromna kiselina, fluorovodična kiselina, fosforna kiselina, dušična kiselina, klorovodična kiselina, sumporna kiselina, otopina sumpornog trioksida u sumpornoj kiselini, sulfitna kiselina
4.(b).(iii)lužine kao što su amonijev hidroksid, kalijev hidroksid, natrijev hidroksid
4.(b).(iv)soli kao što su amonijev klorid, kalijev klorat, kalijev karbonat, natrijev karbonat, perborat, srebrni nitrat
4.(b).(v)nemetali, metalni oksidi ili drugi anorganski spojevi kao što su kalcijev karbid, silicij, silicijev karbid
4.(c)Kemijska postrojenja za industrijsku proizvodnju fosfatnih, dušičnih i kalijevih gnojiva (jednostavna ili složena gnojiva)
4.(d)Kemijska postrojenja za industrijsku proizvodnju osnovnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida
4.(e)Postrojenja u kojima se za industrijsku proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda rabi kemijski ili biološki postupak
4.(f)Postrojenja za industrijsku proizvodnju eksploziva i pirotehničkih proizvoda
5Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama
5.(a)Postrojenja za spaljivanje, pirolizu, oporabu, kemijsku obradu ili odlaganje opasnog otpada
5.(b)Postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada
5.(c)Postrojenja za zbrinjavanje neopasnog otpada
5.(d)Odlagališta (osim odlagališta inertnog otpada)
5.(e)Postrojenja za zbrinjavanje ili recikliranje životinjskih lešina i životinjskog otpada
5.(f)Uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda
5.(g)Uređaji za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda s neovisnim upravljanjem u kojima se vrši pročišćavanje za jednu ili više djelatnosti iz ovog dodatka
6Proizvodnja i prerada papira i drva
6.(a)Industrijska postrojenja za proizvodnju vlakana od drva ili sličnih vlaknastih materijala
6.(b)Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona i drugih primarnih drvnih proizvoda (primjerice iverica, furnir i šperploča)
6.(c)Industrijska postrojenja za kemijsku zaštitu drva i proizvoda od drva
7Intenzivni uzgoj stoke i ribogojilišta
7.(a)Postrojenja za intenzivni uzgoj peradi ili svinja
7.(a).(i)Postrojenja za intenzivni uzgoj peradi ili svinja (40 000 mjesta za perad)
7.(a).(ii)Postrojenja za intenzivni uzgoj peradi ili svinja (2 000 mjesta za tovljenike)
7.(a).(iii)Postrojenja za intenzivni uzgoj peradi ili svinja (750 mjesta za krmače)
7.(a).(iv)Postrojenja za intenzivni uzgoj peradi ili svinja (iznad 30 kg)
7.(b)Intenzivni uzgoj ribe i školjkaša
8Životinjski i biljni proizvodi iz sektora prehrane i pića
8.(a)Klaonice
8.(b)Obrada i prerada namijenjena proizvodnji prehrambenih proizvoda i pića od:
8.(b).(i)životinjskih sirovina (osim mlijeka)
8.(b).(ii)biljnih sirovina
8.(c)Obrada i prerada mlijeka
9Ostale aktivnosti
9.(a)Postrojenja za prethodnu obradu (postupci poput pranja, izbjeljivanja, mercerizacije) ili bojenje vlakana ili tekstila
9.(b)Postrojenja za štavljenje kože i krzna
9.(c)Postrojenja za površinsku obradu tvari, predmeta i proizvoda uporabom organskih otapala, a posebno za apreturu, tiskanje, premazivanje, odmašćivanje, vodonepropusnu obradu materijala, lijepljenje, bojenje, čišćenje ili impregniranje
9.(d)Postrojenja za proizvodnju ugljika (antracita) ili elektrografita spaljivanjem ili grafitizacijom
9.(e)Postrojenja za gradnju, te bojenje ili uklanjanje boje s brodova