Pojmovnik Preglednika ROO

Godina=Kalendarska godina na koju se podaci odnose

Županija=Županija lokacije organizacije jedinice

(vidi šifrarnik “Županije RH”)

Matični broj subjekta (MBS) ili matični broj obrta (MBO)=Matični broj subjekta iz registra kojeg vodi nadležni Trgovački sud ili matični broj obrta iz obrtnog registra kojeg vodi nadležni ured državne uprave u županijama odnosno gradski ured Grada Zagreba

OIB=Osobni identifikacijski broj kojeg određuje i dodjeljuje Ministarstvo financija - Porezna uprava

Naziv tvrtke ili obrta=Puni naziv Trgovačkog društva ili druge pravne osobe kako je upisana u registar Trgovačkog suda, odnosno fizičke osobe koja je upisana u obrtni registar

Ulica i broj=Naziv ulice i kućni broj u kojem se nalazi organizacijska jedinica

Poštanski broj=Poštanski broj grada/naselja u kojem se nalazi organizacijska jedinica

Naziv grada/naselja=Naziv grada ili naselja u kojem se nalazi organizacijska jedinica

(vidi šifrarnik “Općine i gradovi RH”)

Šifra organizacijske jedinice na lokaciji=Jedinstvena brojčana oznaka organizacijske jedinice na lokaciji koju je obveznik dodijelio istoj

Naziv organizacijske jedinice na lokaciji=Naziv organizacijske jedinice na lokaciji koju je obveznik dodijelio istoj

Djelatnost uslijed koje dolazi do emisije u okoliš (NKD razred)=Šifra razreda nacionalne klasifikacije djelatnosti prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.

(vidi šifrarnik “Djelatnosti uslijed kojih dolazi do emisija u okoliš - NKD razredi i opisi”)

Djelatnost uslijed koje dolazi do emisije u okoliš (NKD opis)=Naziv odabrane nacionalne klasifikacije djelatnosti prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.

(vidi šifrarnik “Djelatnosti uslijed kojih dolazi do emisija u okoliš - NKD razredi i opisi”)

Djelatnost prema Prilogu 1.=Šifra djelatnosti prema Prilogu 1. Pravilnika o ROO (NN 35/08)

(vidi šifrarnik “Djelatnosti prema Prilogu 1. - šifre i nazivi”)

Djelatnost prema Prilogu 1. (opis)=Naziv djelatnosti prema Prilogu 1. Pravilnika o ROO (NN 35/08)

(vidi šifrarnik “Djelatnosti prema Prilogu 1. - šifre i nazivi”)

Gauss-Krügerove koordinate centroida organizacije jedinice na lokaciji (x)=X koordinata centroida organizacijske jedinice na lokaciji očitane iz osnova u Gauss-Krügerovoj projekciji

Gauss-Krügerove koordinate centroida organizacije jedinice na lokaciji (y)=Y koordinata centroida organizacijske jedinice na lokaciji očitane iz osnova u Gauss-Krügerovoj projekciji

Šifra=Šifra onečišćujće tvari propisane Prilogom 2. Pravilnika o ROO (NN 35/08)

(vidi šifrarnik “Popis onečišćujućih tvari - šifre, onečišćujuće tvari i pragovi”)

Onečišćujuća tvar=Naziv onečišćujuće tvari po Prilogu 2. Pravilnika o ROO (NN 35/08)

(vidi šifarnik “Popis onečišćujućih tvari - šifre, onečišćujuće tvari i pragovi”)

Prag tvari za zrak (kg/god)=Pravilnikom o ROO (NN 35/08) propisani pragovi količina ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak

(vidi šifrarnik “Popis onečišćujućih tvari - šifre, onečišćujuće tvari i pragovi”)

Količina ispuštanja (kg/god) - ukupna=Ukupna količina ispuštanja onečišćujuće tvari na razini organizacijske jedinice

Količina ispuštanja (kg/god) uslijed iznenadnih događaja=Ukupna količina ispuštanja onečišćujuće tvari na razini organizacijske jedinice ispuštena uslijed iznenadnih događaja

Vodno područje=Vodno područje RH u koje se ispuštaju otpadne vode s lokacije obveznika, propisanih Zakonom o vodama (NN 107/95, 150/05) i transponiranih u Pravilnik o ROO (NN 35/08)

(vidi šifrarnik “Vodna područja”)

Prijemnik=Prijemnik u koji se ispuštaju otpadne vode s lokacije obveznika

(vidi šifrarnik “Prijemnici”)

Prag tvari za vodu (kg/god)=Pravilnikom o ROO (NN 35/08) propisani pragovi količina ispuštanja onečišćujućih tvari u vode

(vidi šifrarnik “Popis onečišćujućih tvari - šifre, onečišćujuće tvari i pragovi”)

ES u pogonu=Podaci o kapacitetu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u pogonu izraženi kao ekvivalent stanovnika

Q u pogonu (m3/dan)=Podaci o kapacitetu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u pogonu izraženi kao protok vode

Broj kućanstava priključenih na vodoopskrbu=Podaci o broju koje vodi trgovačko društvo za vodoopskrbu kućanstava

Broj kućanstava priključenih na javnu odvodnju=Podaci o broju koje vodi trgovačko društvo za javnu odvodnju otpadnih voda

Lokacija ispusta=Naziv naselja najbližeg lokaciji ispusta otpadnih voda u prijemnik

Prag tvari za tlo (kg/god)=Pravilnikom o ROO (NN 35/08) propisani pragovi količina ispuštanja onečišćujućih tvari u tlo

(vidi šifrarnik “Popis onečišćujućih tvari - šifre, onečišćujuće tvari i pragovi”)

Podaci o proizvođaču/posjedniku=Status obveznika koji prijavljuje vlastiti proizvodni otpad (proizvođač) i/ili otpad koji nije sam proizveo ali ga ima odgovornost zbrinuti (posjednik)

Opasan/Neopasan otpad=Kategorije otpada prema svojstvima

(opasni otpad u Katalogu otpada ima oznaku zvjezdice *)

Ključni broj i naziv otpada=Šesteroznamenkasta šifra kojom se određuje pojedina vrsta otpada obzirom na djelatnost koja generira otpad prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09) te pripadajući naziv otpada

(vidi šifrarnik “Ključni brojevi otpada”)

Osnova određivanja količine=Podaci o osnovi određivanja količine otpada: 1 - mjerenje (vaganje), 2 - izračun ili 3 - procjena

Proizvedeno u izvještajnoj godini (t/god)=Ukupna količina proizvedenog otpada u izvještajnoj godini

Predano skupljaču - količina (t/god)=Količina otpada predana skupljaču

Postupak R/D=Provedeni postupak oporabe/zbrinjavanja otpada prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07)

(vidi šifrarnik “Postupci oporabe (R) i zbrinjavanja (D)”)

Predano oporabitelju/zbrinjavatelju - količina (t/god)=Količina otpada predana na oporabu i/ili zbrinjavanje

Izvoz (t/god)=Količina izvezenog otpada

Podaci o skupljaču/prijevozniku=Status obveznika koji prijavljuje skupljanje vrsta otpada za koje je ishodio dozvolu za gospodarenje otpadom (skupljač) i/ili radi temeljem potvrde o upisu u Očevidnik prijevoznika MZOPU (prijevoznik)

Ukupno skupljeno u izvještajnoj godini (t/god)=Ukupna količina skupljenog otpada u izvještajnoj godini

Porijeklo otpada odloženog na odlagalište komunalnog otpada (grad/općina)=Grad/općina iz koje potječe odloženi komunalni otpad u izvještajnoj godini

(vidi šifrarnik “Općine i gradovi RH”)

Preuzeto u izvještajnoj godini s područja Hrvatske - količina (t/god)=Količina preuzetog otpada s područja RH

Preuzeto u izvještajnoj godini uvezeni otpad - količina (t/god)=Količina preuzetog uvezenog otpada

Područje s kojeg je otpad skupljen (općina/grad)=Općina/grad sa čijeg je područja otpad skupljen

(vidi šifrarnik “Općine i gradovi RH”)

Područje s kojeg je otpad skupljen (županija)=Županija sa čijeg je područja otpad skupljen

(vidi šifrarnik “Županije RH”)

Broj stanovnika obuhvaćenih skupljanjem