Ključni brojevi otpada
Kljucni broj otpadaNaziv otpada
1OTPAD KOJI NASTAJE PRI ISTRAŽIVANJU, EKSPLOATIRANJU I FIZIKALNO-KEMIJSKOJ OBRADI MINERALNIH SIROVINA
01 01otpad od iskopavanja mineralnih sirovina
01 01 01otpad od iskopavanja metalnih mineralnih sirovina
01 01 02otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina
01 03otpad od fizikalne i kemijske obrade metalnih mineralnih sirovina
01 03 04*kisela jalovina od prerade sulfidne rude
01 03 05*ostala jalovina koja sadrži opasne tvari
01 03 06otpadna jalovina koja nije navedena pod 01 03 04 i 01 03 05
01 03 07*ostali otpad od fizikalne i kemijske obrade metalnih mineralnih sirovina, koji sadrži opasne tvari
01 03 08otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 03 07
01 03 09crveni mulj iz proizvodnje aluminija, različit od otpada navedenog pod 01 03 07
01 03 99otpad koji nije specificiran na drugi način
01 04otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina
01 04 07*otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina, koji sadrži opasne tvari
01 04 08otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07
01 04 09otpadni pijesak i otpadne vrste gline
01 04 10otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 04 07
01 04 11otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod 01 04 07
01 04 12talozi i drugi otpad od ispiranja i čišćenja ruda, koji nisu navedeni pod 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07
01 04 99otpad koji nije specificiran na drugi način
01 05isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja
01 05 04isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže slatku vodu
01 05 05*isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže ulja
01 05 06*isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže opasne tvari
01 05 07isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže barit i nisu navedeni pod 01 05 05 i 01 05 06
01 05 08isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja,koji sadrže kloride i nisu navedeni pod 01 05 05 i 01 05 06
01 05 99otpad koji nije specificiran na drugi način
2OTPAD IZ POLJODJELSTVA, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA, ŠUMARSTVA, LOVSTVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA I PRERADE HRANE
02 01otpad iz poljodjelstva, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lovstva i ribarstva
02 01 01muljevi od pranja i čišćenja
02 01 02otpadna životinjska tkiva
02 01 03otpadna biljna tkiva
02 01 04otpadna plastika (isključujući ambalažu)
02 01 06životinjske fekalije, urin i gnoj (uključujući onečišćenu slamu) i efluenti, koji se posebno skupljaju i obrađuju izvan mjesta njihova nastanka
02 01 07otpad iz šumarstva
02 01 08*otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu, koji sadrži opasne tvari
02 01 09otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu, koji nije naveden pod 02 01 08
02 01 10otpadni metal
02 01 99otpad koji nije specificiran na drugi način
02 02otpad od pripremanja i prerade mesa, ribe i drugih namirnica životinjskog podrijetla
02 02 01muljevi od ispiranja i čišćenja
02 02 02otpadno životinjsko tkivo
02 02 03materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 02 04muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
02 02 99otpad koji nije specificiran na drugi način
02 03otpad od pripremanja i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kave, čaja i duhana; konzerviranja; proizvodnje kvasca i ekstrakata kvasca, pripremanja i fermentacije melase
02 03 01muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije
02 03 02otpad od sredstava za konzerviranje
02 03 03otpad od ekstrakcije otapalom
02 03 04materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 03 05muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
02 03 99otpad koji nije specificiran na drugi način
02 04otpad od proizvodnje šećera
02 04 01otpad od čišćenja i pranja šećerne repe
02 04 02kalcij karbonat koji nije u skladu sa specifikacijom
02 04 03muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
02 04 99otpad koji nije specificiran na drugi način
02 05otpad iz mljekarske industrije
02 05 01materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 05 02muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
02 05 99otpad koji nije specificiran na drugi način
02 06otpad iz pekarske i slastičarske industrije
02 06 01materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 06 02otpad od sredstava za konzerviranje
02 06 03muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
02 06 99otpad koji nije specificiran na drugi način
02 07otpad iz proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića (isključujući kavu, čaj i kakao)
02 07 01otpad od pranja, čišćenja i mehaničke obrade sirovina
02 07 02otpad od destilacije alkohola
02 07 03otpad od kemijske obrade
02 07 04materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 07 05muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
02 07 99otpad koji nije specificiran na drugi način
3OTPAD OD PRERADE DRVETA I PROIZVODNJE DRVENIH PLOČA I NAMJEŠTAJA, CELULOZE, PAPIRA I KARTONA
03 01otpad od prerade drveta i proizvodnje drvenih ploča i namještaja
03 01 01otpadna kora i pluto
03 01 04*piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji sadrže opasne tvari
03 01 05piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04
03 01 99otpad koji nije specificiran na drugi način
03 02otpad od zaštite drveta
03 02 01*nehalogenirana organska sredstva za zaštitu drveta
03 02 02*organo-klorna sredstva za zaštitu drveta
03 02 03*organo-metalna sredstva za zaštitu drveta
03 02 04*anorganska sredstva za zaštitu drveta
03 02 05*ostala sredstva za zaštitu drveta koja sadrže opasne tvari
03 02 99sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na drugi način
03 03otpad od proizvodnje i prerade celuloze, papira i kartona
03 03 01otpadna kora i otpaci drveta
03 03 02muljevi od obrade sulfitnih lugova (od oporabe komponenti iz tekućine za kuhanje)
03 03 05muljevi od obezbojenja kod recikliranja papira
03 03 07mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona
03 03 08otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje
03 03 09otpadni vapneni mulj
03 03 10otpadna vlakna i muljevi od vlakana, punila i prevlake, koji nastaju pri mehaničkoj separaciji
03 03 11muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 03 03 10
03 03 99otpad koji nije specificiran na drugi način
4OTPAD IZ KOŽARSKE, KRZNARSKE I TEKSTILNE INDUSTRIJE
04 01otpad iz kožarske i krznarske industrije
04 01 01otpad od uklanjanja potkožnog tkiva i razlaganja vapnom
04 01 02otpad od krečenja sirove kože
04 01 03*otpad od odmašćivanja koji sadrži otapala bez tekuće faze
04 01 04tekućine od štavljenja koje sadrže krom
04 01 05tekućine od štavljenja koje ne sadrže krom
04 01 06muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže krom
04 01 07muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji ne sadrže krom
04 01 08otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci, prah od poliranja) koja sadrži krom
04 01 09otpad od obrade i završne obrade
04 01 99otpad koji nije specificiran na drugi način
04 02otpad iz tekstilne industrije
04 02 09otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)
04 02 10organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)
04 02 14*otpad od završne obrade koji sadrži organska otapala
04 02 15otpad od završne obrade koji nije naveden pod 04 02 14
04 02 16*sredstva za bojenje i pigmenti, koji sadrže opasne tvari
04 02 17sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod 04 02 16
04 02 19*muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari
04 02 20muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 04 02 19
04 02 21otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana
04 02 22otpad od prerađenih tekstilnih vlakana
04 02 99otpad koji nije specificiran na drugi način
5OTPAD OD PRERADE NAFTE, PROČIŠĆAVANJA PRIRODNOG PLINA I PIROLITIČKE OBRADE UGLJENA
05 01otpad od prerade nafte
05 01 02*muljevi od odsoljavanja
05 01 03*talozi sa dna spremnika
05 01 04*kiseli muljevi iz alkilacije
05 01 05*razlivena nafta
05 01 06*zauljeni muljevi od održavanja uređaja i opreme
05 01 07*kiseli katrani
05 01 08*ostali katrani
05 01 09*muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari
05 01 10muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 05 01 09
05 01 11*otpad od čišćenja goriva lužinama
05 01 12*ulja koja sadrže kiseline
05 01 13muljevi od pripreme napojne vode za kotlove
05 01 14otpad iz rashladnih stupova
05 01 15*istrošena glina za filtraciju
05 01 16otpad koji sadrži sumpor iz procesa odsumporavanja nafte
05 01 17bitumen
05 01 99otpad koji nije specificiran na drugi način
05 06otpad od pirolitičke obrade ugljena
05 06 01*kiseli katrani
05 06 03*ostali katrani
05 06 04otpad iz rashladnih stupova
05 06 99otpad koji nije specificiran na drugi način
05 07otpad od pročišćavanja i transporta prirodnog plina
05 07 01*otpad koji sadrži živu
05 07 02otpad koji sadrži sumpor
05 07 99otpad koji nije specificiran na drugi način
6OTPAD IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA
06 01otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) kiselina
06 01 01*sulfatna i sulfitna kiselina
06 01 02*kloridna kiselina
06 01 03*fluoridna kiselina
06 01 04*fosfatna kiselina i fosfitna kiselina
06 01 05*nitratna i nitritna kiselina
06 01 06*ostale kiseline
06 01 99otpad koji nije specificiran na drugi način
06 02otpad iz PFDU lužina
06 02 01*kalcij hidroksid
06 02 03*amonij hidroksid
06 02 04*natrij i kalij hidroksid
06 02 05*ostale lužine
06 02 99otpad koji nije specificiran na drugi način
06 03otpad iz PFDU soli i njihovih otopina i metalnih oksida
06 03 11*krute soli i otopine koje sadrže cijanide
06 03 13*krute soli i otopine koje sadrže teške metale
06 03 14krute soli i otopine koje nisu navedene u 06 03 11 i 06 03 13
06 03 15*metalni oksidi koji sadrže teške metale
06 03 16metalni oksidi koji nisu navedeni u 06 03 15
06 03 99otpad koji nije specificiran na drugi način
06 04otpad koji sadrži metale i koji nije naveden u 06 03
06 04 03*otpad koji sadrži arsen
06 04 04*otpad koji sadrži živu
06 04 05*otpad koji sadrži ostale teške metale
06 04 99otpad koji nije specificiran na drugi način
06 05muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
06 05 02*muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari
06 05 03muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni u 06 05 02
06 06otpad od PFDU kemikalija sa sumporom, od kemijskih procesa sa sumporom i od procesa odsumporavanja
06 06 02*otpad koji sadrži opasne sulfide
06 06 03otpad koji sadrži sulfide i koji nije naveden u 06 06 02
06 06 99otpad koji nije specificiran na drugi način
06 07otpad od PFDU halogena i kemijskih procesa sa halogenima
06 07 01*otpad od elektrolize koji sadrži azbest
06 07 02*aktivni ugljen od proizvodnje klora
06 07 03*mulj barijevog sulfata koji sadrži živu
06 07 04*otopine i kiseline, npr. kontaktna kiselina
06 07 99otpad koji nije specificiran na drugi način
06 08otpad od PFDU silicija i silicijevih derivata
06 08 02*otpad koji sadrži opasne klorosilane
06 08 99otpad koji nije specificiran na drugi način
06 09otpad od PFDU kemikalija koje sadrže fosfor i od kemijskih procesa s fosforom
06 09 02šljaka koja sadrži fosfor
06 09 03*otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji sadrži opasne tvari ili je onečišćen opasnim tvarima
06 09 04otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji nije naveden u 06 09 03
06 09 99otpad koji nije specificiran na drugi način
06 10otpad od PFDU kemikalija koje sadrže dušik, od kemijskih procesa sa dušikom i od proizvodnje umjetnih gnojiva
06 10 02*otpad koji sadrži opasne tvari
06 10 99otpad koji nije specificiran na drugi način
06 11otpad iz proizvodnje anorganskih pigmenata i zamućivača
06 11 01otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija iz proizvodnje titan dioksida
06 11 99otpad koji nije specificiran na drugi način
06 13otpad od ostalih anorganskih kemijskih procesa koji nisu specificirani na drugi način
06 13 01*anorganska sredstva za zaštitu bilja, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidi
06 13 02*istrošeni aktivni ugljen (osim 06 07 02)
06 13 03ugljeno crnilo
06 13 04*otpad iz prerade azbesta
06 13 05*čađa
06 13 99otpad koji nije specificiran na drugi način
7OTPAD IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA
07 01otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) osnovnih organskih kemikalija
07 01 01*vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 01 03*organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 01 04*ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 01 07*halogenirani talozi i ostaci od reakcija i destilacija
07 01 08*ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija
07 01 09*halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi
07 01 10*ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi
07 01 11*muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari
07 01 12muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 01 11
07 01 99otpad koji nije specificiran na drugi način
07 02otpad od PFDU plastike, sintetičke gume i umjetnih vlakana
07 02 01*vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 02 03*organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 02 04*ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 02 07*halogenirani talozi i ostaci od reakcija i destilacija
07 02 08*ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija
07 02 09*halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi
07 02 10*ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi
07 02 11*muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari
07 02 12muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 02 11
07 02 13otpadna plastika
07 02 14*otpad od aditiva koji sadrže opasne tvari
07 02 15otpad od aditiva koji nije naveden pod 07 02 14
07 02 16*otpad koji sadrži opasne silikone
07 02 17otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod 07 02 16
07 02 99otpad koji nije specificiran na drugi način
07 03otpad od PFDU organskih boja i pigmenata (isključujući 06 11)
07 03 01*vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 03 03*organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 03 04*ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 03 07*halogenirani talozi i ostaci od reakcija i destilacija
07 03 08*ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija
07 03 09*halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi
07 03 10*ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi
07 03 11*muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari
07 03 12muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 03 11
07 03 99otpad koji nije specificiran na drugi način
07 04otpad od PFDU organskih sredstava za zaštitu bilja (osim 02 01 08 i 02 01 09), sredstava za zaštitu drveta (osim 03 02) i drugih biocida
07 04 01*vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 04 03*organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 04 04*ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 04 07*halogenirani ostaci reakcija i destilacija
07 04 08*ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija
07 04 09*halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi
07 04 10*ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi
07 04 11*muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari
07 04 12muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 04 11
07 04 13*kruti otpad koji sadrži opasne tvari
07 04 99otpad koji nije specificiran na drugi način
07 05otpad od PFDU farmaceutskih proizvoda
07 05 01*vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 05 03*organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 05 04*ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 05 07*halogenirani ostaci od reakcija i destilacija
07 05 08*ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija
07 05 09*halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi
07 05 10*ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi
07 05 11*muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvari
07 05 12muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 05 11
07 05 13*kruti otpad koji sadrži opasne tvari
07 05 14kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13
07 05 99otpad koji nije specificiran na drugi način
07 06otpad od PFDU masti, ulja, sapuna, deterdženata, sredstava za dezinfekciju i kozmetičkih sredstava
07 06 01*vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 06 03*organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 06 04*ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 06 07*halogenirani ostaci od reakcija i destilacija
07 06 08*ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija
07 06 09*halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi
07 06 10*ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensi
07 06 11*muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvari
07 06 12muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 06 11
07 06 99otpad koji nije specificiran na drugi način
07 07otpad od PFDU specijalnih/finih kemikalija i kemijskih proizvoda koji nisu specificirani na drugi način
07 07 01*vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 07 03*organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 07 04*ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi
07 07 07*halogenirani ostaci od reakcija i destilacija
07 07 08*ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija
07 07 09*halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi
07 07 10*ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensi
07 07 11*muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvari
07 07 12muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 07 11
07 07 99otpad koji nije specificiran na drugi način
8OTPAD OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, DOBAVE I UPORABE (PFDU) PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLASTI EMAJLI), LJEPILA, SREDSTAVA ZA BRTVLJENJE I TISKARSKIH BOJA
08 01otpad od PFDU i uklanjanja boja i lakova
08 01 11*otpadne boje i lakovi koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
08 01 12otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11
08 01 13*muljevi od boja ili lakova koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
08 01 14muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13
08 01 15*vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
08 01 16vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15
08 01 17*otpad od uklanjanja boja ili lakova koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
08 01 18otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17
08 01 19*vodene suspenzije koje sadrže boje ili lakove koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
08 01 20vodene suspenzije koje sadrže boje ili lakove, a koje nisu navedene pod 08 01 19
08 01 21*otpad od sredstava za uklanjanje boja ili lakova
08 01 99otpad koji nije specificiran na drugi način
08 02otpad od PFDU ostalih prevlaka (uključujući keramičke materijale)
08 02 01otpadni prahovi za prevlake
08 02 02vodeni muljevi koji sadrže keramičke materijale
08 02 03vodene suspenzije koje sadrže keramičke materijale
08 02 99otpad koji nije specificiran na drugi način
08 03otpad od PFDU tiskarskih boja
08 03 07vodeni muljevi koji sadrže tiskarske boje
08 03 08vodeni tekući otpad koji sadrži tiskarske boje
08 03 12*otpadne tiskarske boje koje sadrže opasne tvari
08 03 13otpadne tiskarske boje koje nisu navedene pod 08 03 12
08 03 14*muljevi od tiskarskih boja koji sadrže opasne tvari
08 03 15muljevi od tiskarskih boja koji nisu navedeni pod 08 03 14
08 03 16*otpadne otopine za graviranje
08 03 17*otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari
08 03 18otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17
08 03 19*disperzivno ulje
08 03 99otpad koji nije specificiran na drugi način
08 04otpad iz PFDU ljepila i sredstava za brtvljenje (uključujući vodonepropusne proizvode)
08 04 09*otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
08 04 10otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09
08 04 11*muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
08 04 12muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji nisu navedeni pod 08 04 11
08 04 13*vodeni muljevi, koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje i koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
08 04 14vodeni muljevi koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje, a koji nisu navedeni pod 08 04 13
08 04 15*vodeni tekući otpad, koji sadrži ljepila ili sredstva za brtvljenje i koji sadrži organska otapala ili druge opasne tvari
08 04 16vodeni tekući otpad koji sadrži ljepila ili sredstva za brtvljenje koji nije naveden pod 08 04 15
08 04 17*kolofonij ulje
08 04 99otpad koji nije specificiran na drugi način
08 05otpad koji nije specificiran na drugi način pod 08
08 05 01*otpadni izocijanati
9OTPAD IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE
09 01otpad iz fotografske industrije
09 01 01*razvijači i aktivatori na bazi vode
09 01 02*razvijači za offset ploče na bazi vode
09 01 03*razvijači na bazi otapala
09 01 04*otopine za fiksiranje
09 01 05*otopine za izbjeljivanje i otopine za izbjeljivanje i fiksiranje
09 01 06*otpad koji sadrži srebro, a potječe od obrade fotografskog otpada na mjestu njegova nastanka
09 01 07fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra
09 01 08fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra
09 01 10fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije
09 01 11*fotografski aparati za jednokratnu uporabu, koji sadrže baterije navedene pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03
09 01 12fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod 09 01 11
09 01 13*vodeni tekući otpad od regeneracije srebra na mjestu nastanka, koji nije naveden pod 09 01 06
09 01 99otpad koji nije specificiran na drugi način
10OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA
10 01otpad iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje (osim 19)
10 01 01pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04)
10 01 02lebdeći pepeo od izgaranja ugljena
10 01 03lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta
10 01 04*lebdeći pepeo od izgaranja ulja i prašina iz kotla
10 01 05kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova
10 01 07muljeviti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova
10 01 09*sulfatna kiselina
10 01 13*lebdeći pepeo od emulgiranih ugljikovodika koji se koriste kao gorivo
10 01 14*šljaka s rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotla od suspaljivanja, koje sadrže opasne tvari
10 01 15pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14
10 01 16*lebdeći pepeo od suspaljivanja koji sadrži opasne tvari
10 01 17lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod 10 01 16
10 01 18*otpad od pročišćavanja plinova koji sadrži opasne tvari
10 01 19otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
10 01 20*muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari
10 01 21muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 10 01 20
10 01 22*vodeni muljevi od čišćenja kotla koji sadrže opasne tvari
10 01 23vodeni muljevi od čišćenja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22
10 01 24pijesak iz fluidiziranih slojeva
10 01 25otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen
10 01 26otpad od obrade rashladne vode
10 01 99otpad koji nije specificiran na drugi način
10 02otpad iz industrije željeza i čelika
10 02 01otpad od prerade šljake
10 02 02neprerađena šljaka
10 02 07*kruti otpad od obrade plinova koji sadrži opasne tvari
10 02 08kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 02 07
10 02 10ogorine
10 02 11*otpad od obrade rashladnih voda koji sadrži ulje
10 02 12otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 02 11
10 02 13*muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji sadrže opasne tvari
10 02 14muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13
10 02 15ostali muljevi i filtarski kolači
10 02 99otpad koji nije specificiran na drugi način
10 03otpad iz metalurgije aluminija
10 03 02istrošene anode
10 03 04 šljaka iz primarne proizvodnje
10 03 05otpadna glinica
10 03 08*šljaka iz sekundarne proizvodnje, a koja sadrži soli
10 03 09*crna šljaka iz sekundarne proizvodnje
10 03 15*plivajuća pjena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru s vodom ispušta zapaljive plinove u opasnim količinama
10 03 16plivajuća pjena/šljaka koja nije navedena pod 10 03 15
10 03 17*otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži katran
10 03 18otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 03 17
10 03 19*prašina iz dimnog plina koja sadrži opasne tvari
10 03 20prašina iz dimnog plina koja nije navedena po 10 03 19
10 03 21*ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje sadrže opasne tvari
10 03 22ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod 10 03 21
10 03 23*kruti otpad od obrade plina, koji sadrži opasne tvari
10 03 24kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 03 23
10 03 25*muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji sadrže opasne tvari
10 03 26muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 03 25
10 03 27*otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje
10 03 28otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 03 27
10 03 29*otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne drozge, a koji sadrži opasne tvari
10 03 30otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne drozge, a koji nije naveden pod 10 03 29
10 03 99otpad koji nije specificiran na drugi način
10 04otpad iz metalurgije olova
10 04 01*troska iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 04 02*drozga i nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 04 03*kalcij arsenat
10 04 04*prašina iz dimnih plinova
10 04 05*ostale čestice i prašina
10 04 06*kruti otpad od obrade plina
10 04 07*muljevi i filtarski kolači od obrade plina
10 04 09*otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje
10 04 10otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 04 09
10 04 99otpad koji nije specificiran na drugi način
10 05otpad iz metalurgije cinka
10 05 01troska iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 05 03*prašina iz dimnih plinova
10 05 04ostale čestice i prašina
10 05 05*kruti otpad od obrade plina
10 05 06*muljevi i filtarski kolači od obrade plina
10 05 08*otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje
10 05 09otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 05 08
10 05 10*drozga i nečista pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama
10 05 11drozga i nečista pjena koje nisu navedene pod 10 05 10
10 05 99otpad koji nije specificiran na drugi način
10 06otpad iz metalurgije bakra
10 06 01drozga i nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 06 02troska iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 06 03*prašina iz dimnih plinova
10 06 04ostale čestice i prašina
10 06 06*kruti otpad od obrade plina
10 06 07*muljevi i filtarski kolači od obrade plina
10 06 09*otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje
10 06 10otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 06 09
10 06 99otpad koji nije specificiran na drugi način
10 07otpad iz metalurgije srebra, zlata i platine
10 07 01troska iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 07 02šljaka i otpadna pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 07 03kruti otpad od obrade plina
10 07 04ostale čestice i prašina
10 07 05muljevi i filtarski kolači od obrade plina
10 07 07*otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje
10 07 08otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 07 07
10 07 99otpad koji nije specificiran na drugi način
10 08otpad iz metalurgije ostalih obojenih metala
10 08 04*čestice i prašina
10 08 08*troska iz primarne i sekundarne proizvodnje, koja sadrži soli
10 08 09*ostala troska
10 08 10*drozga i nečista pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama
10 08 11šljaka i nečista pjena koje nisu navedene pod 10 08 10
10 08 12*otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži katran
10 08 13otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 08 12
10 08 14otpadne anode
10 08 15*prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari
10 08 16prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 08 15
10 08 17*muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji sadrže opasne tvari
10 08 18muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 08 17
10 08 19*otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje
10 08 20otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 08 19
10 08 99otpad koji nije specificiran na drugi način
10 09otpad od lijevanja željeza
10 09 03troska iz visoke peći
10 09 05*nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji sadrže opasne tvari
10 09 06nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05
10 09 07*korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji sadrže opasne tvari
10 09 08korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07
10 09 09*prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari
10 09 10prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 09 09
10 09 11*ostale čestice koje sadrže opasne tvari
10 09 12ostale čestice koje nisu navedene pod 10 09 11
10 09 13*otpadna veziva koja sadrže opasne tvari
10 09 14otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 09 13
10 09 15*otpadna sredstva za otkrivanje pukotina, koja sadrže opasne tvari
10 09 16otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 09 15
10 09 99otpad koji nije specificiran na drugi način
10 10otpad od lijevanja obojenih metala
10 10 03troska iz visoke peći
10 10 05*nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji sadrže opasne tvari
10 10 06nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05
10 10 07*korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji sadrže opasne tvari
10 10 08korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07
10 10 09*prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari
10 10 10prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 10 09
10 10 11*ostale čestice koje sadrže opasne tvari
10 10 12ostale čestice koje nisu navedene pod 10 10 11
10 10 13*otpadna veziva koja sadrže opasne tvari
10 10 14otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 10 13
10 10 15*otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja sadrže opasne tvari
10 10 16otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 10 15
10 10 99otpad koji nije specificiran na drugi način
10 11otpad od proizvodnje stakla i proizvoda od stakla
10 11 03otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla
10 11 05čestice i prašina
10 11 09*otpad od pripreme mješavine prije toplinske obrade, koji sadrži opasne tvari
10 11 10otpad od pripreme mješavine prije toplinske obrade, koji nije naveden pod 10 11 09
10 11 11*otpadno staklo u malim česticama i stakleni prah, koji sadrže teške metale (na primjer od katodnih cijevi)
10 11 12otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11
10 11 13*mulj od poliranja i brušenja stakla koji sadrži opasne tvari
10 11 14mulj od poliranja i brušenja stakla koji nije naveden pod 10 11 13
10 11 15*kruti otpad od obrade dimnih pliova koji sadrži opasne tvari
10 11 16kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 11 15
10 11 17*muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji sadrži opasne tvari
10 11 18muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nije naveden pod 10 11 17
10 11 19*kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrži opasne tvari
10 11 20kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod 10 11 19
10 11 99otpad koji nije specificiran na drugi način
10 12otpad od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala
10 12 01otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade
10 12 03čestice i prašina
10 12 05muljevi i filtarski kolači od obrade plina
10 12 06odbačeni kalupi
10 12 08otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)
10 12 09*kruti otpad od obrade dimnih plinova koji sadrži opasne tvari
10 12 10kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 12 09
10 12 11*otpad od glaziranja koji sadrži teške metale
10 12 12otpad od glaziranja koji nije naveden pod 10 12 11
10 12 13mulj od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
10 12 99otpad koji nije specificiran na drugi način
10 13otpad iz proizvodnje cementa, vapna i gipsa te otpadni predmeti i proizvodi napravljeni od njih
10 13 01otpadna mješavina pripremljena prije toplinske obrade
10 13 04otpad od kalciniranja i hidratizacije vapna
10 13 06čestice i prašina (osim pod 10 13 12 i 10 13 13)
10 13 07muljevi i filtarski kolači od obrade plina
10 13 09*otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji sadrži azbest
10 13 10otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod 10 13 09
10 13 11otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod 10 13 09 i 10 13 10
10 13 12*kruti otpad od obrade plina, koji sadrži opasne tvari
10 13 13kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12
10 13 14otpadni beton i betonski mulj
10 13 99otpad koji nije specificiran na drugi način
10 14otpad iz krematorija
10 14 01*otpad od pročišćavanja plina, koji sadrži živu
11OTPAD OD KEMIJSKE POVRŠINSKE OBRADE I ZAŠTITE METALA I DRUGIH MATERIJALA; HIDROMETALURGIJA NEŽELJEZNIH METALA
11 01otpad od kemijske površinske obrade i zaštite metala i drugih materijala (npr. galvanski procesi, procesi pocinčavanja, dekapiranja, jetkanja, fosfatiranja, odmašćivanja alkalnim sredstvima, anodiziranja)
11 01 05*kiseline za dekapiranje
11 01 06*kiseline koje nisu specificirane na drugi način
11 01 07*lužine za dekapiranje
11 01 08*muljevi od fosfatiranja
11 01 09*muljevi i filtarski kolači, koji sadrže opasne tvari
11 01 10muljevi i filtarski kolači, koji nisu navedeni pod 11 01 09
11 01 11*vodene tekućine za ispiranje koje sadrže opasne tvari
11 01 12vodene tekućine za ispiranje koje nisu navedene pod 11 01 11
11 01 13*otpad od odmašćivanja koji sadrži opasne tvari
11 01 14otpad od odmašćivanja koji nije naveden pod 11 01 13
11 01 15*eluati i muljevi iz membranskih sustava ili sustava ionskih izmjenjivača, koji sadrže opasne tvari
11 01 16*zasićene ili potrošene smole ionskih izmjenjivača
11 01 98*ostali otpad koji sadrži opasne tvari
11 01 99otpad koji nije specificiran na drugi način
11 02otpad iz procesa hidrometalurgije neželjeznih metala
11 02 02*muljevi iz hidrometalurgije cinka (uključujući jarosit i getit)
11 02 03otpad iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenom mediju
11 02 05*otpad iz procesa hidrometalurgije bakra, koji sadrži opasne tvari
11 02 06otpad iz procesa hidrometalurgije bakra, koji nije naveden pod 11 02 05
11 02 07*ostali otpad koji sadrži opasne tvari
11 02 99otpad koji nije specificiran na drugi način
11 03muljevi i krutine od procesa otvrdnjavanja (temperiranja)
11 03 01*otpad koji sadrži cijanide
11 03 02*ostali otpad
11 05otpad iz procesa vruće galvanizacije
11 05 01tvrdi cink
11 05 02cinkov pepeo
11 05 03*kruti otpad od obrade plina
11 05 04*iscrpljena kupka
11 05 99otpad koji nije specificiran na drugi način
12OTPAD OD MEHANIČKOG OBLIKOVANJA TE FIZIKALNE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE
12 01otpad od oblikovanja te fizikalne i mehaničke obrade metala i plastike
12 01 01strugotine i opiljci koji sadrže željezo
12 01 02prašina i čestice koje sadrže željezo
12 01 03strugotine i opiljci obojenih metala
12 01 04prašina i čestice obojenih metala
12 01 05strugotine od (brušenja i glodanja) plastike
12 01 06*strojna ulja na mineralnoj bazi koja sadrže halogene (osim emulzija i otopina)
12 01 07*strojna ulja na mineralnoj bazi koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina)
12 01 08*emulzije i otopine za strojnu obradu, koje sadrže halogene
12 01 09*emulzije i otopine za strojnu obradu, koje ne sadrže halogene
12 01 10*sintetska ulja za strojnu obradu
12 01 12*istrošeni voskovi i masti
12 01 13otpad od zavarivanja
12 01 14*muljevi od strojne obrade koji sadrže opasne tvari
12 01 15muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod 12 01 14
12 01 16*otpad od pjeskarenja koji sadrži opasne tvari
12 01 17otpad od pjeskarenja koji nije naveden pod 12 01 16
12 01 18*metalni mulj (mulj od brušenja, honiranja i poliranja) koji sadrži ulje
12 01 19*biološki lako razgradivo strojno ulje
12 01 20*istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji sadrže opasne tvari
12 01 21istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20
12 01 99otpad koji nije specificiran na drugi način
12 03otpad iz procesa odmašćivanja vodom i parom (osim 11)
12 03 01*vodene tekućine za ispiranje
12 03 02*otpad od odmašćivanja parom
13OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19)
13 01otpadna hidraulična ulja
13 01 01*hidraulična ulja koja sadrže poliklorirane bifenile (PCB)1
13 01 04*klorirane emulzije
13 01 05*neklorirane emulzije
13 01 09*klorirana hidraulična ulja na bazi minerala
13 01 10*neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala
13 01 11*sintetska hidraulična ulja
13 01 12*biološki lako razgradiva hidraulična ulja
13 01 13*ostala hidraulična ulja
13 02otpadna maziva ulja za motore i zupčanike
13 02 04*klorirana maziva ulja za motore i zupčanike, na bazi mineralnih ulja
13 02 05*neklorirana maziva ulja za motore i zupčanike, na bazi mineralnih ulja
13 02 06*sintetska maziva ulja za motore i zupčanike
13 02 07*biološki lako razgradiva maziva ulja za motore i zupčanike
13 02 08*ostala maziva ulja za motore i zupčanike
13 03otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline
13 03 01*otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline, koja sadrže PCB-e
13 03 06*klorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala, osim onih navedenih pod 13 03 01
13 03 07*neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala
13 03 08*sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline
13 03 09*biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos topline
13 03 10*ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline
13 04kaljužna ulja
13 04 01*kaljužna ulja iz riječnih plovila
13 04 02*kaljužna ulja iz odvodnih kanala u pristaništima
13 04 03*kaljužna ulja iz drugih plovila
13 05sadržaj iz separatora ulje/voda
13 05 01*krute tvari iz pješčanih komora i separatora ulje/voda
13 05 02*muljevi iz separatora ulje/voda
13 05 03*muljevi iz hvatača ulja
13 05 06*ulje iz separatora ulje/voda
13 05 07*zauljena voda iz separatora ulje/voda
13 05 08*mješavine otpada iz pješčanih komora i separatora ulje/voda
13 07otpad od tekućih goriva
13 07 01*loživo ulje i dizel-gorivo
13 07 02*benzin
13 07 03*ostala goriva (uključujući mješavine)
13 08zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način
13 08 01*muljevi ili emulzije, iz desalinizatora
13 08 02*ostale emulzije
13 08 99*otpad koji nije specificiran na drugi način
14OTPAD OD ORGANSKIH OTAPALA, RASHLADNIH I POTISNIH MEDIJA (osim 07 i 08)
14 06otpadna organska otapala, rashladne tvari i potisni mediji za pjene i aerosole
14 06 01*klorofluorougljici, HCFC, HFC
14 06 02*ostala halogenirana otapala i mješavine otapala
14 06 03*ostala otapala i mješavine otapala
14 06 04*muljevi ili kruti otpad, koji sadrže halogenirana otapala
14 06 05*muljevi ili kruti otpad, koji sadrže ostala otapala
15OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE I SREDSTVA ZA BRISANJE I UPIJANJE, FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN
15 01ambalaža (uključujući odvojeno skupljenu ambalažu iz komunalnog otpada)
15 01 01ambalaža od papira i kartona
15 01 02ambalaža od plastike
15 01 03ambalaža od drveta
15 01 04ambalaža od metala
15 01 05višeslojna (kompozitna) ambalaža
15 01 06miješana ambalaža
15 01 07staklena ambalaža
15 01 09tekstilna ambalaža
15 01 10*ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
15 01 11*metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom
15 02apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća
15 02 02*apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima
15 02 03apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02
16OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU
16 01istrošena vozila iz različitih načina prijevoza (uključujući necestovnu mehanizaciju) i otpad od rastavljanja istrošenih vozila i od održavanja vozila (osim 13, 14, 16 06 i 16 08)
16 01 03istrošene gume
16 01 04*istrošena vozila
16 01 06istrošena vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente
16 01 07*filtri za ulje
16 01 08*komponente koje sadrže živu
16 01 09*komponente koje sadrže PCB-e
16 01 10*eksplozivne komponente (npr. zračni jastuci)
16 01 11*kočne obloge koje sadrže azbest
16 01 12kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11
16 01 13*tekućine za kočnice
16 01 14*antifriz tekućine koje sadrže opasne tvari
16 01 15antifriz tekućine koje nisu navedene pod 16 01 14
16 01 16spremnici za tekući plin
16 01 17željezne kovine
16 01 18obojene kovine
16 01 19plastika
16 01 20staklo
16 01 21*opasne komponente koje nisu navedene pod 16 01 07 do 16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14
16 01 22komponente koje nisu specificirane na drugi način
16 01 99otpad koji nije specificiran na drugi način
16 02otpad iz električne i elektroničke opreme
16 02 09*transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB-e
16 02 10*odbačena oprema koja sadrži PCB-e ili je onečišćena istima, a nije navedena pod 16 02 09
16 02 11*odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, HCFC, HFC
16 02 12*odbačena oprema koja sadrži slobodni azbest
16 02 13*odbačena oprema koja sadrži opasne komponente2, a koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15*opasne komponente izvađene iz odbačene opreme
16 02 16komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15
16 03šarže koje nisu u skladu sa specifikacijom i nekorišteni proizvodi
16 03 03*anorganski otpad koji sadrži opasne tvari
16 03 04anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03
16 03 05*organski otpad koji sadrži opasne tvari
16 03 06organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05
16 04otpad od eksplozivnih predmeta
16 04 01*otpadno streljivo
16 04 02*pirotehnički otpad
16 04 03*ostali otpad od eksplozivnih predmeta
16 05plinovi u posudama pod tlakom i odbačene kemikalije
16 05 04*plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari
16 05 05plinovi u posudama pod tlakom koji nisu navedeni pod 16 05 04
16 05 06*laboratorijske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže, uključujući mješavine laboratorijskih kemikalija
16 05 07*odbačene anorganske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže
16 05 08*odbačene organske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže
16 05 09odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06, 16 05 07 ili 16 05 08
16 06baterije i akumulatori
16 06 01*olovne baterije
16 06 02*nikal-kadmij baterije
16 06 03*baterije koje sadrže živu
16 06 04alkalne baterije (osim 16 06 03)
16 06 05ostale baterije i akumulatori
16 06 06*odvojeno skupljeni elektroliti iz baterija i akumulatora
16 07otpad iz cisterni za prijevoz, spremnika za skladištenje i od čišćenja bačava (osim 05 i 13)
16 07 08*otpad koji sadrži ulja
16 07 09*otpad koji sadrži druge opasne tvari
16 07 99otpad koji nije specificiran na drugi način
16 08istrošeni katalizatori
16 08 01istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07)
16 08 02*istrošeni katalizatori koji sadrže opasne prijelazne kovine33 ili spojeve opasnih prijelaznih kovina
16 08 03istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne kovine ili spojeve prijelaznih kovina, a koji nisu specificirani na drugi način
16 08 04istrošeni katalizatori iz lebdećeg sloja za katalitičko krekiranje (osim 16 08 07)
16 08 05*istrošeni katalizatori koji sadrže fosfatnu kiselinu
16 08 06*istrošene tekućine korištene kao katalizatori
16 08 07*istrošeni katalizatori onečišćeni opasnim tvarima
16 09oksidirajuće tvari
16 09 01*permanganati, npr. kalijev permanganat
16 09 02*kromati, npr. kalijev kromat, kalijev ili natrijev dikromat
16 09 03*peroksidi, npr. vodikov peroksid
16 09 04*oksidirajuće tvari koje nisu specificirane na drugi način
16 10vodeni tekući otpad namijenjen za obradu izvan mjesta nastanka
16 10 01*vodeni tekući otpad koji sadrži opasne tvari
16 10 02vodeni tekući otpad koji nije naveden pod 16 10 01
16 10 03*vodeni koncentrati koji sadrže opasne tvari
16 10 04vodeni koncentrati koji nisu navedeni pod 16 10 03
16 11otpadne obloge i vatrostalni otpad
16 11 01*obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i sadrži opasne tvari
16 11 02obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01
16 11 03*ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji sadrži opasne tvari
16 11 04ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03
16 11 05*obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji sadrži opasne tvari
16 11 06obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 05
17GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH LOKACIJA)
17 01beton, opeka, crijep/pločice i keramika
17 01 01beton
17 01 02opeka
17 01 03crijep/pločice i keramika
17 01 06*mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa/pločica i keramike, koje sadrže opasne tvari
17 01 07mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06
17 02drvo, staklo i plastika
17 02 01drvo
17 02 02staklo
17 02 03plastika
17 02 04*staklo, plastika i drvo koji sadrže ili su onečišćeni opasnim tvarima
17 03mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran
17 03 01*mješavine bitumena koje sadrže ugljeni katran
17 03 02mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01
17 03 03*ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran
17 04metali (uključujući njihove legure)
17 04 01bakar, bronca, mjed
17 04 02aluminij
17 04 03olovo
17 04 04cink
17 04 05željezo i čelik
17 04 06kositar
17 04 07miješani metali
17 04 09*metalni otpad onečišćen opasnim tvarima
17 04 10*kabelski vodiči koji sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari
17 04 11kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10
17 05zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i iskop od rada bagera
17 05 03*zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari
17 05 04zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03
17 05 05*iskopana zemlja od rada bagera koja sadrži opasne tvari
17 05 06iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05
17 05 07*kamen tučenac za nasipavanje pruge koji sadrži opasne tvari
17 05 08kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07
17 06izolacijski materijali i građevinski materijali, koji sadrže azbest
17 06 01*izolacijski materijali koji sadrže azbest
17 06 03*ostali izolacijski materijali, koji se sastoje od ili sadrže opasne tvari
17 06 04izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05*građevinski materijali koji sadrže azbest
17 08građevinski materijal na bazi gipsa
17 08 01*građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima
17 08 02građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01
17 09ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata
17 09 01*građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji sadrži živu
17 09 02*građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži poliklorirane bifenile (PCB) (npr. sredstva za brtvljenje koja sadrže PCB-e, podne obloge na bazi smola koje sadrže PCB-e, nepropusni prozorski elementi od izostakla koji sadrže PCB-e, kondenzatori koji sadrže PCB-e
17 09 03*ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući miješani otpad), koji sadrži opasne tvari
17 09 04miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
18OTPAD KOJI NASTAJE KOD ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI I ŽIVOTINJA I/ILI SRODNIH ISTRAŽIVANJA (osim otpada iz kuhinja i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite)
18 01otpad od njege novorođenčadi, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti kod ljudi
18 01 01oštri predmeti (osim 18 01 03)
18 01 02dijelovi ljudskog tijela i organi, uključujući vrećice i konzerve krvi (osim 18 01 03)
18 01 03*otpad čije je skupljanje i odlaganje podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije
18 01 04otpad čije skupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, platno, pelene…)
18 01 06*kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže
18 01 07kemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06
18 01 08*citotoksici i citostatici
18 01 09lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08
18 01 10*amalgamski otpad iz stomatološke zaštite
18 02otpad od istraživanja, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti u životinja
18 02 01oštri predmeti (osim 18 02 02)
18 02 02*ostali otpad čije sakupljanje i odlaganje podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije
18 02 03otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije
18 02 05*kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže
18 02 06kemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05
18 02 07*citotoksici i citostatici
18 02 08lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07
19OTPAD IZ UREĐAJA ZA POSTUPANJE S OTPADOM, UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE GRADSKIH OTPADNIH VODA I PRIPREMU PITKE VODE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU
19 01otpad od spaljivanja ili pirolize otpada
19 01 02željezni materijali izdvojeni iz šljake
19 01 05*filtarski kolači od obrade otpadnih plinova
19 01 06*vodeni tekući otpad od obrade plinova i drugi vodeni tekući otpad
19 01 07*kruti otpad od obrade plinova
19 01 10*istrošeni aktivni ugljen od obrade dimnih plinova
19 01 11*pepeo i šljaka s dna koji sadrže opasne tvari
19 01 12pepeo i šljaka s dna koji nisu navedeni pod 19 01 11
19 01 13*lebdeći pepeo koji sadrži opasne tvari
19 01 14lebdeći pepeo koji nije naveden pod 19 01 13
19 01 15*prašina iz kotlova koja sadrži opasne tvari
19 01 16prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15
19 01 17*otpad od pirolize koji sadrži opasne tvari
19 01 18otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17
19 01 19pijesci iz fluidiziranog sloja
19 01 99otpad koji nije specificiran na drugi način
19 02otpad od fizikalno/kemijskih obrada otpada (uključujući uklanjanja kroma, uklanjanje cijanida, neutralizaciju)
19 02 03izmiješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada
19 02 04*izmiješani otpad sastavljen od najmanje jedne vrste opasnog otpada
19 02 05*muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji sadrže opasne tvari
19 02 06muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05
19 02 07*ulja i koncentrati iz procesa odvajanja
19 02 08*tekući gorivi otpad koji sadrži opasne tvari
19 02 09*kruti gorivi otpad koji sadrži opasne tvari
19 02 10gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08 i 19 02 09
19 02 11*ostali otpad koji sadrži opasne tvari
19 02 99otpad koji nije specificiran na drugi način
19 03 stabilizirani/solidificirani otpad44
19 03 04*otpad označen kao opasan, dijelom55 stabiliziran
19 03 05stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04
19 03 06*solidificirani otpad, označen kao opasan
19 03 07solidificirani otpad koji nije naveden pod 19 03 06
19 04vitrificirani otpad i otpad od vitrifikacije
19 04 01vitrificirani otpad
19 04 02*lebdeći pepeo i ostali otpad od obrade dimnih plinova
19 04 03*nevitrificirana čvrsta faza
19 04 04vodeni tekući otpad od temperiranja vitrificiranog otpada
19 05otpad od aerobne obrade krutog otpada
19 05 01nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada
19 05 02nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada
19 05 03kompost koji nije u skladu sa specifikacijom
19 05 99otpad koji nije specificiran na drugi način
19 06otpad od anaerobne obrade otpada
19 06 03matičnica od anaerobne obrade komunalnog otpada
19 06 04proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpada
19 06 05matičnica od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada
19 06 06proizvod digestije od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada
19 06 99otpad koji nije specificiran na drugi način
19 07procjedne vode s odlagališta otpada
19 07 02*procjedne vode s odlagališta otpada koje sadrže opasne tvari
19 07 03procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02
19 08otpad iz uređaja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi način
19 08 01ostaci na sitima i grabljama
19 08 02otpad iz pjeskolova
19 08 05muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda
19 08 06*zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača
19 08 07*otopine i muljevi, od regeneracije ionskih izmjenjivača
19 08 08*otpad iz membranskih sustava koji sadrži teške metale
19 08 09mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće
19 08 10*mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje nisu navedene pod 19 08 09
19 08 11*muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji sadrže opasne tvari
19 08 12muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11
19 08 13*muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji sadrže opasne tvari
19 08 14muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13
19 08 99otpad koji nije specificiran na drugi način
19 09otpad od pripreme vode za piće ili vode za industrijsku uporabu
19 09 01kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja
19 09 02muljevi od bistrenja voda
19 09 03muljevi od dekarbonizacije
19 09 04istrošeni aktivni ugljen
19 09 05zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača
19 09 06otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača
19 09 99otpad koji nije specificiran na drugi način
19 10otpad od usitnjavanja otpada koji sadrži metale
19 10 01otpad od željeza i čelika
19 10 02otpad od neželjeznih metala
19 10 03*pahuljasta frakcija i prašina, koja sadrži opasne tvari
19 10 04pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod 19 10 03
19 10 05*ostale frakcije koje sadrže opasne tvari
19 10 06ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05
19 11otpad od regeneracije ulja
19 11 01*potrošene filtarske gline
19 11 02*kiseli katrani
19 11 03*vodeni tekući otpad
19 11 04*otpad od pročišćavanja goriva lužinama
19 11 05*muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari
19 11 06muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 19 11 05
19 11 07*otpad od pročišćavanja dimnih plinova
19 11 99otpad koji nije specificiran na drugi način
19 12otpad od mehaničke obrade otpada (npr. od sortiranja, drobljenja, prešanja/zbijanja, peletiranja/granuliranja) koji nije specificiran na drugi način
19 12 01papir i karton
19 12 02željezni metali
19 12 03neželjezni metali
19 12 04plastika i guma
19 12 05staklo
19 12 06*drvo koje sadrži opasne tvari
19 12 07drvo koje nije navedeno pod 19 12 06
19 12 08tekstil
19 12 09minerali (npr. pijesak, kamenje)
19 12 10gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
19 12 11*ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji sadrži opasne tvari
19 12 12ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11
19 12 99otpad koji nije specificiran na drugi način
19 13otpad nastao pri remedijaciji tla i podzemnih voda
19 13 01*kruti otpad nastao pri remedijaciji tla koji sadrži opasne tvari
19 13 02kruti otpad nastao pri remedijaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01
19 13 03*muljevi nastali pri remedijacijii tla koji sadrže opasne tvari
19 13 04muljevi nastali pri remedijaciji tla koji nisu navedeni pod 19 13 03
19 13 05*muljevi nastali pri remedijaciji podzemnih voda koji sadrže opasne tvari
19 13 06muljevi nastali pri remedijaciji podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 05
19 13 07*vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati nastali pri remedijaciji podzemnih voda, koji sadrže opasne tvari
19 13 08vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati nastali pri remedijaciji podzemnih voda, koji nisu navedeni pod 19 13 07
20KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ OBRTA, INDUSTRIJE I USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SKUPLJENE SASTOJKE
20 01odvojeno skupljeni sastojci (osim 15 01)
20 01 01papir i karton
20 01 02staklo
20 01 08biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina
20 01 10odjeća
20 01 11tekstil
20 01 13*otapala
20 01 14*kiseline
20 01 15*lužine
20 01 17*fotografske kemikalije
20 01 19*pesticidi
20 01 21*fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
20 01 23*odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
20 01 25jestiva ulja i masti
20 01 26*ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25
20 01 27*boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari
20 01 28boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27
20 01 29*deterdženti koji sadrže opasne tvari
20 01 30deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29
20 01 31*citotoksici i citostatici
20 01 32lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31
20 01 33*baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije
20 01 34baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33
20 01 35*odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadrži opasne komponente6
20 01 36odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37*drvo koje sadrži opasne tvari
20 01 38drvo koje nije navedeno pod 20 01 37
20 01 39plastika
20 01 40metali
20 01 41otpad od čišćenja dimnjaka
20 01 99ostali sastojci koji nisu specificirani na drugi način
20 02otpad iz vrtova i parkova (uključujući otpad sa groblja)
20 02 01biorazgradivi otpad
20 02 02zemlja i kamenje
20 02 03ostali otpad koji nije biorazgradiv
20 03ostali komunalni otpad
20 03 01miješani komunalni otpad
20 03 02otpad s tržnica
20 03 03ostaci od čišćenja ulica
20 03 04muljevi iz septičkih jama
20 03 06otpad nastao čišćenjem kanalizacije
20 03 07glomazni otpad
20 03 99komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način