Postupci oporabe (R) i zbrinjavanja (D)
Oznaka postupkaNaziv postupka
D1Odlaganje otpada u ili na tlo (na primjer odlagalište itd.)
D2Obrada otpada u tlu (na primjer biološka razgradnja tekućeg ili muljevitog otpada u tlu itd.)
D3Duboko utiskivanje otpada (na primjer utiskivanje otpada crpkama (u bušotine, iscrpljena ležišta soli, prirodne šupljine itd.)
D4Odlaganje otpada u površinske bazene (na primjer odlaganje tekućeg ili muljevitog otpada u jame, bazene, lagune itd.)
D5Odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište (na primjer odlaganje u povezane komore koje su poklopljene i izolirane jedna od druge kao i od okoliša itd.)
D6Ispuštanje otpada u kopnene vode isključujući mora/oceane
D7Ispuštanje u mora/oceane uključujući i ukapanje u morsko dno
D8Biološka obrada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom d1 do d12
D9Fizikalno-kemijska obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom d1 do d12 (na primjer isparivanje, sušenje, kalciniranje itd.)
D10Spaljivanje otpada na kopnu
D11Spaljivanje otpada na moru
D12Trajno skladištenje otpada (na primer smještaj spremnika u rudnike itd.)
D13Spajanje ili miješanje otpada prije podvrgavanja bilo kojem postupku D1 do D12
D14Ponovno pakiranje otpada prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka d 1 do d 13
D15Skladištenje otpada prije primjene bilo kojeg od postupaka zbrinjavanja d 1 do d 14 (osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, prije skupljanja)
R1Korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije
R2Obnavljanje/ regeneracija otpadnog otapala
R3Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (uključujući kompostiranje i druge procese biološke pretvorbe)
R4Recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala
R5Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala
R6Regeneracija otpadnih kiselina ili lužina
R7Oporaba otpadnih sastojaka koji se koriste za smanjivanje onečišćenja
R8Oporaba otpadnih sastojaka iz katalizatora
R9Ponovna prerada otpadnih ulja ili drugi načini ponovne uporabe otpadnih ulja
R10Tretiranje tla otpadom u svrhu poljoprivrednog ili ekološkog poboljšanja
R11Korištenje otpada nastalog bilo kojim postupkom R1 do R10
R12Mijenjanje otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe R1 do R11
R13Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe R1 do R12 (osim privremenog skladištenja na mjestu nastanka, prije skupljanja)